در تمامی مستندات امنیت سایبر[1]، امنیت داخلی[2]، امنیت سامانه‌های رایانشی[3]، امنیت سامانه‌های زیرساختی[4]، مخابراتی[5] و مستندات طبقه‌بندی شده اطلاعاتی[6] به زبان پارسی، واژه Intelligence هوش ترجمه شده است که این ترجمه در این زمینه[7] عملیاتی، مطالعاتی و پژوهشی صحیح نیست.

واژه Intelligence در زمینه‌هایی مانند رباتیک[8]، شبیه‌سازی[9] و علوم‌شناختی[10] شاید به مفهوم و معنای هوش بتواند مورد استناد قرار گیرد، اما در علوم امنیتی واژه Intelligence به معنی جمع‌آوری اطلاعات با ارزش سیاسی و نظامی اطلاق[i] می‌شود. به همین دلیل، ترجمه هوش در این زمینه اشاره نادرستی به مفهوم، معنا و ظرفیت این واژه تخصصی و کاربردی می‌باشد.