سلام، دوره امنیت عمومی سامانه‌های شخصی و صنعتی با موفقیت برگزار شد. این دوره همچنین، به مدت سه روز در ماه مرداد سال 96 (برای کارکنان صنعت) مجدداً در مرکز آموزش شرکت ملی نفت محمودآباد برگزار خواهد شد. محتویاتی که به مدت سه روز در این دوره مورد بررسی قرار گرفتند، به شرح زیر می‌باشند: