سامانه‌های کنترل صنعتی، مثل کنترلرهای برنامه‌پذیر منطقی و تجهیزات نهفته صنعتی برای خودکارسازی فرایندهای واحدهای صنعتی به‌کار می‌روند، بنابراین کلیه‌ی تأسیسات و تجهیزات واحد صنعتی و تمام سرمایه‌های آن از جمله اطلاعات محرمانه آن صنعت در اختیار این سامانهها است.

از آنجا که امروزه واحدهای صنعتی مهم‌ترین نقش را در اقتصاد و در نتیجه اقتدار کشورها بازی می‌کنند، کنترل و مدیریت فرایند آن‌ها مسئله‌ای امنیتی محسوب می‌شود. در ‌واقع امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی، تأثیر مستقیمی روی چرخه‌ اقتصادی دارند.